Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og dataansvar

Jeg behandler persondata efter denne privatlivsbeskyttelsespolitik.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvad der kan gøres for at sikre dine persondata bedst muligt.

Formål med indsamling af persondata

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige mål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for eksempel:

  • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke.

Hvis jeg videregiver oplysninger om dig til andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. I den sammenhæng oplyses du om formålet med en sådan  udveksling af data.

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Det betyder for dig som klient, der har gået i forløb i klinikken, at jeg opbevarer din journal i 5 år efter din sidste behandling her, og at journalen derefter slettes. Dette er et lovgivningskrav jf. Psykologloven for autoriserede psykologer.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg vil i så fald oplyse dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg videregiver dine persondata til andre, fx en myndighed eller din læge.

Sikkerhed

Jeg følger regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.

Hvis der skulle ske et sikkerhedsbrud, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Min hjemmeside bruger ikke cookies

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.